Policy

GDPR

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Culinar Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Administrator)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rodo), informuję że:

1. Administratorem danych osobowych jest Culinar Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 102/104, 02-230 Warszawa. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z przedstawicielem Administratora Agnieszką Wiśnioch, e-mail Agnieszka.Wisnioch@culinar.pl, tel.: 602 700 656, lub pisemnie na adres Administratora.

2.Dane osobowe: imię, nazwisko, stanowisko służbowe, adres mailowy, dane osób fizycznych uwidocznione w KRS, w przypadku przedsiębiorców zarejestrowanych w CEiDG także NIP, Regon, mogą być przetwarzane w celu ofertowania i negocjacji, zawarcia umowy, przyjmowania i realizacji zamówień, dostaw zamówionych towarów, zapewnienia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego oraz realizacji obowiązków wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani profilowanie, nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji powyższych celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rodo.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres kontaktów handlowych z Administratorem, trwania umowy. Okres ten może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne dla ich dochodzenia.

3. Dane mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Culinar Polska sp. z o.o. w zakresie obsługi spedycyjnej, księgowej, prawnej, analiz i ubezpieczeń kontraktów.

4. Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, skargi do organu nadrzędnego w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rodo.

Information regarding the processing of personal data by Culinar Polska sp. z o.o. with headquarters in Warsaw (Administrator)

In accordance with art. 13 section 1 and item 2 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (GDPR), I inform you that:

1. The administrator of personal data is Culinar Polska sp. z o.o. with its registered office in Warsaw, ul. Jutrzenki 102/104, 02-230 Warsaw. In matters related to your data, please contact the Administrator’s representative Agnieszka Wiśnioch, e-mail Agnieszka.Wisnioch@culinar.pl, phone: 602 700 656, or in writing to the Administrator’s address.

2. Personal data: name, surname, position, e-mail address, data of natural persons shown in the National Court Register, in the case of entrepreneurs registered in CEiDG, also NIP, Regon, can be processed for the purpose of offering and negotiating, concluding a contract, accepting and executing orders, deliveries of ordered goods, ensuring security of business transactions and fulfillment of obligations resulting from generally applicable legal regulations. The data will not be processed in an automated manner or profiling, they will not be transferred to a third country / international organization.

The processing of personal data is necessary to achieve the above purposes arising from legitimate interests pursued by the Administrator or by a third party, pursuant to art. 6 clause 1 lit. f GDPR.

Personal data will be processed during the period of commercial contacts with the Administrator, duration of the contract. This period may be extended by the limitation period for claims, if the processing of data is necessary for their recovery.

3. Data may be made available to entities cooperating with Culinar Polska sp. z o.o. in the field of forwarding, accounting, legal services, analysis and contract insurance.

4. We inform you about the right to access your data and rectify it, delete it, limit processing, transfer data, withdraw consent at any time, without affecting the lawfulness of processing, complaints to a superior body if it is considered that the processing of your personal data violates GDPR’s regulations.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta. Läs mer